0879 174 467 info@eltehnik.bg

Политика за поверителност на личните данни

1. Кой отговаря за защитата на личните Ви данни?

При организацията на предоставяните от мен услуги обработвам лични данни на лицата, които се свързват с мен, на клиенти и доставчици. Изисквам само минимално необходимите данни, каквото задължение имам като администратор.

Можете да се свържете с мен на: тел 0879 174 467 или на e-mail info@eltehnik.bg, Илиян Иванов, с адрес гр. София 1750, ж.к. Младост 1, бл. 1, ет. 2, ап. 8.

В изпълнение на принципите за прозрачност и добросъвестност на обработката, предоставям информация на субектите на данните относно целите, основанията и начините на обработка на лични данни, събрани в рамките на професионалната ми дейност, както и за възможностите на физическите лица за упражняване на контрол върху тази обработка.

2. За какви цели и какви лични данни обработвам?

Поддържам сайта, за да публикувам и разпространявам актуална информация за предоставяните от мен услуги. При посещение на сайта ми, получавам информация за: IP адреса, типа на браузъра и операционна система, които представляват лични данни за лицето, което го посещава.

Ако искате да направите запитване относно предоставяните от мен услуги, трябва да посочите: име, имейл за връзка и услугата, за която се отнася питането или имена и телефонен номер, когато запитването е направено по телефона. Текстът на запитването може да съдържа информация за Вас. Съдържанието му се определя от Вас и Вие преценявате дали и какви лични данни да включите!

Предоставянето на личните Ви данни е доброволно, но ако не предоставите информация поне за името и имейла си, не мога да отговоря на запитването Ви. Обработвам личните данни, съдържащи се във формата за запитване, единствено, за да отговоря на направеното запитване.

За да организирам ефективно договорните си отношения, напр. сключване на договори, издаване и получаване на платежни документи, комуникация при изпълнението на договорите, са необходими следните видове лични данни:

 • а) за физическите лица (клиенти или доставчици) – имена, адрес, телефон и имейл за връзка;
 • b) за лицата, представляващи физически или юридически лица – имена, адрес и телефони за връзка, имейл, длъжност и др.;
 • c) за служителите, с които се осъществява взаимодействието – имена, длъжност, имейл, телефон за контакт.

Не използвам Вашите данни за автоматизирано вземане на решения, посредством компютърни алгоритми, заменящи човешката преценка, включително за извършване на профилиране.

3. На какво основание се извършва обработката?

Обработвам лични данни само при наличие на законово основание за обработката.

Основанието за обработката на данните, получени при запитване чрез формата е защитата на легитимните ми интереси, които се състоят в разширяване на клиентската ми база и предоставяне на качествени услуги, чрез извършване на ефективна комуникация с клиенти или потенциални клиенти.

Данните, обработвани във връзка с договорните отношения, се обработват на основание сключване и изпълнение на договор със субекта на данните (когато клиентът е физическо лице), защита на легитимните интереси на администратора, които се състоят в ефективно администриране на договорните отношения, както и изпълнението на законови задължения, предвидени в законодателството на Република България.

4. От кого се получават данните?

Личните данни, които обработвам за Вас, ще бъдат предоставени от Вас при посещение на сайта, извършване на запитване или при подготовката и сключването на договора. Възможно е данните да бъдат получени от други лица, напр. данните за представителите на юридическите лица могат да бъдат предоставени от други служители или получени от публичните регистри.

5. Колко време съхранявам данните?

Запазвам личните данни само за толкова дълго време, колкото е необходимо, за да бъде постигната целта, за която са били необходими. Данните, обработвани във връзка с направени запитвания по електронен път се съхраняват за срок от 1 година. Данните за сключените договори (вкл. данните за изпълнението им) се запазват за срок от 5 години от получаването им, а съдържащите се в счетоводните документи – 10 години съгласно изискванията на законодателството.

6. Кой има достъп до данните?

Обработвам данните предимно лично. За целите, изброени по-горе, може да споделям Вашите лични данни с лица, които извършват обработка от мое име, като например доставчика на хостинг услуги. Избраният от мен доставчик е СуперХостинг.БГ ЕООД.

Не обработвам и не предоставям личните Ви данни на лица извън Европейското икономическо пространство или на международни организации.

7. Защитени ли са данните?

Предприемам разумни физически, технически и организационни мерки за сигурност, предназначени да защитят личните Ви данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда. Прилагам изискванията за информационна сигурност към всички носители на лични данни.

8. С какви права разполагате?

Като субект на данните имате право да поискате:

 • 1) Да Ви предоставя достъп до личните Ви данни, при спазване на правата на третите лица.
 • 2) Да отстраня неточни лични данни (включително да допълня непълни лични данни).
 • 3) Да изтрия лични данни. Приложимо е само в следните случаи:
  • a) личните данни повече не са необходими за целите, за които са обработвани;
  • b) личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
  • c) изтриването е необходимо за спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.
 • 4) Да упражните правото си на преносимост – за данните, които се обработват въз основа на договор или съгласие, когато обработването им се извършва по автоматизиран начин.
 • 5) Да огранича обработката на личните данни само до съхранение, когато:
  • a) точността на личните данни е оспорена;
  • b) обработката е незаконна, но възразявате срещу изтриването на личните данни;
  • c) вече не изисквам личните данни, но те все още са ви необходими за създаването, упражняването или защитата на правен иск.

Имате право на възражение срещу обработката на данни, основана на легитимните ми интереси, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация.

В искането си за упражняване на права следва да посочите своите имена, имейл или телефонен номер с цел идентифицирането Ви като субект на данните. Посочете в какво се изразява Вашето искане. Посочете адреса за кореспонденция с Вас (физически адрес, електронен адрес), съгласно предпочитаната форма за комуникация.

За да разгледам искането Ви, трябва да проверя самоличността Ви. Ето защо е необходимо да изпратите искането си чрез електронната поща, чрез която вече сме общували (напр. при комуникация през формата за контакт). Ако използвате електронна поща, различна от тази, която вече сте ми предоставили, моля подпишете образеца на искането или имейла с квалифициран електронен подпис.

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно обработката на личните Ви данни или желаете да упражнявате някое от Вашите права, моля свържете се с нас на следния адрес за електронна кореспонденция: info@eltehnik.bg

Ако считате, че обработката на лични данни е незаконосъобразна или нарушава правата Ви, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, с електронен адрес: https://www.cpdp.bg/ или до компетентния да разгледа жалбата съд.